Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 573216

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 573216
 • Vydaný 13.2.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 34 z roku 2017 17.2.2017
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, IČO: 47 256 974, značka správcu S1754, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu,

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu S400, odmenu v celkovej výške 796,64 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 109,25 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19 pol. reg. 159/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd nespotrebovanú časť preddavku vo výške 753,81 €, vedeného pod položkou denníka D 19 pol. reg. 159/2016, poukazuje prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu k rukám správcu konkurznej podstaty: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, IČO: 47 256 974, značka správcu S1754, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.

Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová