Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 607334

SWT logistics s.r.o.

 • Konanie č. 607334
 • Vydaný 03.04.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 70 z roku 2017 10.4.2017
 • Úpadca SWT logistics s.r.o.
  IČO: 47035161
  M. R. Štefánika 70
  96212   Detva
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka SWT logistics s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, o návrhu reštrukturalizačného správcu spoločnosti KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 035 161, ktorý je zapísaný v zozname správcov MS SR pod zn. S1568, takto

Rozhodnutie

Súd určuje, že na podanie veriteľa R-STAV SK s.r.o., ( predtým ZIMÁK s.r.o.) so sídlom M. R. Štefánika 59, 962 12 Detva, IČO: 36 797 154 sa prihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 ZKR)

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 4R/12/2016
 • ICS 6116222578
 • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša