Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 587810

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 587810
 • Vydaný 18.4.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 85 z roku 2017 4.5.2017
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

Rozhodnutie

Súd priznáva MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 Eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová