Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 834453

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 834453
 • Vydaný 12.10.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2017 19.10.2017
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, na jej vstup do konkurzného konania, takto

Rozhodnutie

p r i p ú š ť a vstup spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, namiesto pôvodného veriteľa PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 869 464 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 60 v celkovej výške 238,91 eura.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová