Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 612876

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Konanie č. 612876
 • Vydaný 17.10.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 205 z roku 2017 26.10.2017
 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  82101   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, funkciu správcu ktorého až do ustanovenia nového správcu vykonáva Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1503, rozhodol uznesením č. k. 6K/43/2014-208 zo dňa 05.09.2017 o povolení vstupu veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.09.2017.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/43/2014
 • ICS 1114222306
 • Vydal Mgr. Natália Ďurčová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Darina Šmelcerová