Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 862246

MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 862246
 • Vydaný 5.2.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 29 z roku 2018 9.2.2018
 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84
  01701   Považská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti MM KREDIT, s. r. o. v likvidácii so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Monika Moravíková, nar. 29.05.2017, trvale bytom Šándorova 3201/17, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti MM KREDIT, s. r. o. v likvidácii so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, takto

Rozhodnutie

Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti

MM KREDIT, s. r. o. v likvidácii so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2017
 • ICS 3117221508
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca