Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 864260

MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 864260
 • Vydaný 15.2.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 37 z roku 2018 21.2.2018
 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84
  01701   Považská Bystrica
Správcovia
 • Gabriela Štrbáňová, JUDr. Ing.
  IČO: 33478074
  Požiarna 1638/9
  02001   Púchov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti MM KREDIT, s. r. o. v likvidácii so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť MM KREDIT, s. r. o. v likvidácii so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, takto

Rozhodnutie

I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňova so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372.

II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty na zaplatenie zmluvnej pokuty z titulu porušenia povinnosti podľa § 11 od. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2017
 • ICS 3117221508
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca