Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 952671

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 952671
 • Vydaný 11.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 75 z roku 2018 18.4.2018
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ELEKTROKARBON a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ELEKTROKARBON a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: ELEKTROKARBON a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal JUDr. Renáta Šišková
 • Vydal FN sudca