Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 893143

MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 893143
 • Vydaný 25.9.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 189 z roku 2018 1.10.2018
 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84
  01701   Považská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MM KREDIT, s. r. o. v konkurze so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňova so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto

Rozhodnutie

Správcovi JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňova so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372 sa priznáva paušálna odmena vo výške

2 760,- eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2017
 • ICS 3117221508
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca