Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 984786

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 984786
 • Vydaný 12.10.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2018 18.10.2018
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ELEKTROKARBON, a.s., IČO: 31412432, so sídlom Tovarnícka č. 412, 955 22 Topoľčany, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná č. 13, 949 01 Nitra, o vydaní opravného uznesenia takto

Rozhodnutie

I. Podľa § 224 Zák. č. 160/2015 Civilného sporového poriadku, o p r a v u j e s a Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. č.k. 27K/3/2018 - 578 zo dňa 10.10.2018 tak, že výrok správne znie:

P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Ingred, s.r.o., IČO: 48 079 103, so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO: 36 797 332, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, s prihlásenou pohľadávkou v sume 194 446,92 eura.

II. Podľa § 224 Zák. č. 160/2015 Civilného sporového poriadku, o p r a v u j e s a Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. č.k. 27K/3/2018 - 578 zo dňa 10.10.2018 tak, že označenie právnej veci v záhlaví správne znie:

... v právnej veci vyhláseného konkurzu...

Vo zvyšnej časti zostáva predmetné uznesenie nezmenené.

Poučenie

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.

Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania/sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal Mgr. Juraj Kopper
 • Vydal FN vyšší súdny úradník