Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 989337

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 989337
 • Vydaný 9.11.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2018 15.11.2018
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ELEKTROKARBON, a.s., IČO: 31412432, so sídlom Tovarnícka č. 412, 955 22 Topoľčany, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná č. 13, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 27K/3/2018 - 578 zo dňa 10.10.2018 povolil vstup nového veriteľa Ingred, s.r.o., IČO: 48 079 103, so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO: 36 797 332, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, s prihlásenou pohľadávkou v sume 194 446,92 eura.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.11.2018, v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 27K/3/2018 - 582 zo dňa 12.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.11.2018.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal Mgr. Juraj Kopper
 • Vydal FN vyšší súdny úradník