Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 922377

MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 922377
 • Vydaný 24.5.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 103 z roku 2019 30.5.2019
 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84
  01701   Považská Bystrica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MM KREDIT, s. r. o. v konkurze so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto

Rozhodnutie

S c h v a ľ u j e sa návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku č. 98/2019 dňa 23.05.2019.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2017
 • ICS 3117221508
 • Vydal JUDr. Hana Hubináková
 • Vydal FN sudca