Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 693203

2-4 YOU s.r.o.

 • Konanie č. 693203
 • Vydaný 16.7.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 143 z roku 2019 26.7.2019
 • Úpadca 2-4 YOU s.r.o.
  IČO: 35891441
  Saratovská 19
  84102   Bratislava
 • Navrhovatelia 2-4 YOU s.r.o.
  IČO: 35891441
  Saratovská 19
  84102   Bratislava
 • Daňový úrad Bratislava
  Ševčenkova 32
  85000   Bratislava
 • JUDr. Štefan Dedák
  Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2
  81102   Bratislava
Správcovia
 • Štefan Dedák, JUDr.
  IČO: 31782922
  Syslia 40
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2-4 YOU, s.r.o., so sídlom Saratovská 19, 841 02 Bratislava, IČO: 35 891 441

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: 2-4 YOU, s.r.o., so sídlom Saratovská 19, 841 02 Bratislava, IČO: 35 891 441 predbežného správcu: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/25/2019
 • ICS 1119205513
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca