Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 954072

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 954072
 • Vydaný 4.9.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 174 z roku 2019 10.9.2019
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, IČO: 42109141, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto

Rozhodnutie

potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, na navrhovateľa: Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 93.168,48 Eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca