Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 700803

2-4 YOU s.r.o.

 • Konanie č. 700803
 • Vydaný 18.9.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 188 z roku 2019 30.9.2019
 • Úpadca 2-4 YOU s.r.o.
  IČO: 35891441
  Saratovská 19
  84102   Bratislava
 • Navrhovatelia 2-4 YOU s.r.o.
  IČO: 35891441
  Saratovská 19
  84102   Bratislava
 • Daňový úrad Bratislava
  Ševčenkova 32
  85000   Bratislava
 • JUDr. Štefan Dedák
  Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2
  81102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2-4 YOU, s.r.o., so sídlom Saratovská 19, 841 02 Bratislava, IČO: 35 891 441, správcom ktorého je JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406,

Rozhodnutie

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: 2-4 YOU, s.r.o., so sídlom Saratovská 19, 841 02 Bratislava, IČO: 35 891 441, pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/25/2019
 • ICS 1119205513
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca