Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 935868

MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"

 • Konanie č. 935868
 • Vydaný 30.9.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192 z roku 2019 4.10.2019
 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. "v likvidácii"
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84
  01701   Považská Bystrica
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MM KREDIT, s. r. o. v konkurze so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 842 128, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, na návrh správcu uznesením č. k. 38K/9/2017-214 zo dňa 05.09.2098 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2019

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38K/9/2017
 • ICS 3117221508
 • Vydal Mgr. Lucia Beláková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník