Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 703008

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 703008
 • Vydaný 26.9.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198 z roku 2019 14.10.2019
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • Navrhovatelia F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • AÇAIMANIA Europe s.r.o.
  IČO: 45481458
  Ulica Svornosti 42
  82106   Bratislava
 • MK Recovery, k.s.
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754, o návrhu na odvolanie správcu,

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754 z funkcie správcu úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651.

Súd ukladá: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754 vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal JUDr. Vladimír Sklenka
 • Vydal FN sudca