Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 962031

PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o.

 • Konanie č. 962031
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o.
  IČO: 36388629
  Závodná 459
  02743   Nižná
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 388 629 uznesením 3K/21/2011-354 zo dňa 11.9. 2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v celkovej výške 98.183,22 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 77 až 78 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 8.10. 2019.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/21/2011
 • ICS 5111222471
 • Vydal JUDr. Zuzana Mrenová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník