Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 705287

1. Investiční s.r.o.

 • Konanie č. 705287
 • Vydaný 24.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 211 z roku 2019 31.10.2019
 • Úpadca 1. Investiční s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  90046   Most pri Bratislave
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619, takto

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 37K/63/2019
 • ICS 1119214887
 • Vydal JUDr. Vladimír Sklenka
 • Vydal FN sudca