Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 706489

2-4 YOU s.r.o.

 • Konanie č. 706489
 • Vydaný 31.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 218 z roku 2019 12.11.2019
 • Úpadca 2-4 YOU s.r.o.
  IČO: 35891441
  Saratovská 19
  84102   Bratislava
 • Navrhovatelia 2-4 YOU s.r.o.
  IČO: 35891441
  Saratovská 19
  84102   Bratislava
 • Daňový úrad Bratislava
  Ševčenkova 32
  85000   Bratislava
 • JUDr. Štefan Dedák
  Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2
  81102   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2-4 YOU, s.r.o., so sídlom Saratovská 19, 841 02 Bratislava, IČO: 35 891 441, správcom ktorého je JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406 uznesením zo dňa 18.09.2019, č. k. 8K/25/2019-106, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2019.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/25/2019
 • ICS 1119205513
 • Vydal Mgr. Peter Salaj
 • Vydal FN vyšší súdny úradník