Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 706491

2-4 YOU s.r.o.

 • Konanie č. 706491
 • Vydaný 31.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2019 14.11.2019
 • Úpadca 2-4 YOU s.r.o.
  IČO: 35891441
  Saratovská 19
  84102   Bratislava
 • Navrhovatelia 2-4 YOU s.r.o.
  IČO: 35891441
  Saratovská 19
  84102   Bratislava
 • Daňový úrad Bratislava
  Ševčenkova 32
  85000   Bratislava
 • JUDr. Štefan Dedák
  Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2
  81102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2-4 YOU, s.r.o., so sídlom Saratovská 19, 841 02 Bratislava, IČO: 35 891 441, správcom ktorého je JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 27/2019, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/25/2019
 • ICS 1119205513
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca