Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 706955

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 706955
 • Vydaný 8.11.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 221 z roku 2019 15.11.2019
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • Navrhovatelia F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • AÇAIMANIA Europe s.r.o.
  IČO: 45481458
  Ulica Svornosti 42
  82106   Bratislava
 • MK Recovery, k.s.
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, ktorá sa bude konať dňa 29.11.2019 o 09:00 hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a zároveň doklad preukazujúci pohľadávku, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal JUDr. Patrícia Jašurková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník