Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1050167

ELEKTROKARBON a.s.

 • Konanie č. 1050167
 • Vydaný 11.11.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 221 z roku 2019 15.11.2019
 • Úpadca ELEKTROKARBON a.s.
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  95522   Topoľčany
Druh
Oznam
Oznam

Sp.zn. 27K/3/2018-723

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31412432, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, uznesením č.k. 27K/3/2018 - 715 zo dňa 18.10.2019 povolil vstup nového veriteľa EsedFin s.r.o., so sídlom Banská Bystrica, Jegorovova č. 37, IČO: 46086404 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa COPPER PLUS, s.r.o., so sídlom Liptovský Mikuláš, Okoličianska č. 825, IČO: 36675857, s prihlásenou pohľadávkou v sume 2 773,67 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2019.

V Nitre dňa 11.11. 2019

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/3/2018
 • ICS 4118203643
 • Vydal Mgr. Juraj Kopper
 • Vydal FN vyšší súdny úradník