Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 966210

TD improve, s.r.o.

 • Konanie č. 966210
 • Vydaný 13.11.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 223 z roku 2019 19.11.2019
 • Úpadca TD improve, s.r.o.
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  03601   Martin
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, ktorého správcom je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martina, uznesením č.k. 9K/4/2018-193 zo dňa 07.10.2019 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 15.430,43 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 47- 51.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 31.10.2019

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 9K/4/2018
 • ICS 5118211701
 • Vydal Mgr. Zuzana Makovníková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník