Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1995071

Potraviny Kačka, a.s.

 • Konanie č. 1995071
 • Vydaný 28.01.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2020 3.2.2020
 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • Navrhovatelia Potraviny Kačka, a.s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401   Lučenec
 • BEATOW PARTNERS s. r. o.
  IČO: 36868841
  Panenská 23
  81103   Bratislava
 • Martin Kováčik
  IČO: 48485357
  Tajovského 3
  97401   Banská Bystrica
 • Katarína Tkáčová
  IČO: 48485357
  Záhradná 863/8
  96212   Detva
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie 962 12 Detva, Záhradná 863/8, takto

Rozhodnutie

Na podanie veriteľa Stingray property, s.r.o., so sídlom Moskovská 13, Bratislava - Staré Mesto, IČO: 52 036 227, doručené správcovi dňa 29. 11. 2019, ktorým si uplatňuje pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 157.858,72 Eur sa ako na prihlášku zabezpečenej pohľadávky n e p r i h l i a d a

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 ZKR)

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/12/2019
 • ICS 6119357581
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca