Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 715952

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 715952
 • Vydaný 30.1.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 28 z roku 2020 11.2.2020
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • Navrhovatelia F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
 • AÇAIMANIA Europe s.r.o.
  IČO: 45481458
  Ulica Svornosti 42
  82106   Bratislava
 • MK Recovery, k.s.
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
 • JUDr. Vojtech Agner
  Cintorínska 22
  81108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651,

Rozhodnutie

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn, správcu: S1690.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal JUDr. Lea Gubová
 • Vydal FN sudca