Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 788047

BITTERA SERVIS,

 • Konanie č. 788047
 • Vydaný 7.4.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2020 17.4.2020
 • Úpadca BITTERA SERVIS,
  IČO: 36246859
  Bratislavská cesta 81/37
  93101   Šamorín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ISOPLUS SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 36 227 030, Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BITTERA SERVIS, s.r.o., IČO: 36 246 859, Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 13182/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, o preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

I. Súd p o u k a z u j e navrhovateľovi: ISOPLUS SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 36 227 030, so sídlom Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 24/2019 vo výške 1.500,- eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 24/2019 vo výške 1.500 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/11/2019
 • ICS 2119206883
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca