Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1005973

VÝROBA KONFEKCIE s. r. o.

 • Konanie č. 1005973
 • Vydaný 3.6.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 110 z roku 2020 10.6.2020
 • Úpadca VÝROBA KONFEKCIE s. r. o.
  IČO: 36716065
  32
  02755   Krivá
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VÝROBA KONFEKCIE s. r. o., so sídlom Krivá 32, 027 55 Krivá, IČO: 36 716 065, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takto

Rozhodnutie

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VÝROBA KONFEKCIE s. r. o., so sídlom Krivá 32, 027 55 Krivá, IČO: 36 716 065.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/3/2020
 • ICS 5120205998
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca