Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1010986

VÝROBA KONFEKCIE s. r. o.

 • Konanie č. 1010986
 • Vydaný 16.6.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2020 23.6.2020
 • Úpadca VÝROBA KONFEKCIE s. r. o.
  IČO: 36716065
  32
  02755   Krivá
Správcovia
 • Erik Končok, JUDr.
  IČO: 42180163
  Drobného 1899/25
  84101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VÝROBA KONFEKCIE s. r. o., so sídlom Krivá 32, 027 55 Krivá, IČO: 36 716 065, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takto

Rozhodnutie

I. Ustanovuje dlžníkovi: VÝROBA KONFEKCIE s. r. o., so sídlom Krivá 32, 027 55 Krivá, IČO: 36 716 065, predbežného správcu: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, S 1242.

II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20 dní a do 28 dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/3/2020
 • ICS 5120205998
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca