Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1016550

TD improve, s.r.o.

 • Konanie č. 1016550
 • Vydaný 29.6.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 127 z roku 2020 3.7.2020
 • Úpadca TD improve, s.r.o.
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  03601   Martin
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martina, uznesením č.k. 9K/4/2018-221 zo dňa 30.04.2020 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Finančné riaditeľstvo, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, a to vo výške: 960 eur; 1.651,46 eur; 1.016,43 eur; 994,44 eur; 1.907,47 eur a 878,42 eur; 45 eur; spolu vo výške 7.453,22 eur, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod číslami 32 až 37 a 71, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 26.05.2020.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 9K/4/2018
 • ICS 5118211701
 • Vydal Mgr. Zuzana Makovníková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník