Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 980352

Terminal Košice s.r.o.

 • Konanie č. 980352
 • Vydaný 10.8.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 157 z roku 2020 14.8.2020
 • Úpadca Terminal Košice s.r.o.
  IČO: 46661131
  Južná trieda 82
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: CPK, s.r.o., so sídlom: Robotnícka 5, 831 03 Bratislava, IČO: 31 396 089, zastúpený advokátom: Dentons Europe CS LLP, so sídlom: One Fleet Place 1, EC4P 4GD Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, so sídlom: Štefánikova 15 811 05 Bratislava, IČO: 36 861 391 a JUDr. Danielom Lipšicom, advokátom spolupracujúcim s Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, so sídlom: Štefánikova 15 811 05 Bratislava, proti dlžníkovi: Terminal Košice s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 46 661 131 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 24.07.2020:

- doložil listinný dôkaz - písomnú výzvu jedného z veriteľov na zaplatenie peňažného záväzku, s plnením ktorého je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní; a to spolu s listinným dôkazom preukazujúcim doručovanie tejto výzvy dlžníkovi;

- predložil potvrdenie vydané audítorom v listinnej podobe, alternatívne v elektronickej podobe v súlade s ust. § 35 ods. 2 zákona o e-Governmente alebo v elektronickej podobe v súlade s ust. § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka so zaručeným elektronickým podpisom audítora.

Uvedené je v potrebné predložiť k sp. zn.: 32K/6/2020 vo vyššie stanovenej lehote. V prípade doručenia podania navrhovateľa v listinnej podobe je potebné predložiť podanie spolu s listinnými dôkazmi v 2 vyhotoveniach.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu (§ 14 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 32K/6/2020
 • ICS 7120208396
 • Vydal JUDr. Slávka Garančovská
 • Vydal FN sudkyňa