Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 743454

1. Investiční s.r.o.

 • Konanie č. 743454
 • Vydaný 10.8.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 162 z roku 2020 21.8.2020
 • Úpadca 1. Investiční s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  90046   Most pri Bratislave
 • Navrhovatelia 1. Investiční s.r.o.
  IČO: 35845619
  Bratislavská 533
  90046   Most pri Bratislave
 • Daňový úrad
  Ševčenkova 32
  85000   Bratislava
 • Colný úrad Bratislava
  Miletičova 42
  82459   Bratislava 26
 • Mgr. Peter Podolský
  Stachanovská 52
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:

1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, so sídlom Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, S 1230 o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu správcovi takto

Rozhodnutie

Súd pri výkone pôsobnosti príslušného orgánu ukladá správcovi úpadcu 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619 (ďalej aj „Úpadca“): Mgr. Peter Podolský, so sídlom Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, S 1230 (ďalej aj „Správca“) záväzný pokyn na speňažovanie majetku Úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty Úpadcu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 11/2020 dňa 17.1.2020 v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v príslušnom znení (ďalej aj „ZKR“) nasledovne:

Správca speňaží uvedený majetok v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR ako jeden súbor majetku (pohľadávky, dlhodobý hmotný investičný majetok, zásoby) za nasledovných podmienok: Správca zverejní inzerát s ponukou predaja súboru majetku zapísaného do súpisu majetku Úpadcu v Obchodnom vestníku minimálne 10 dní pred dňom určeným ako deň, do kedy bude možné podávať záväzné ponuky, pričom v inzeráte uvedie podmienky predaja tak, ako je uvedené nižšie.

1) Správca určí lehotu na podávanie ponúk nie kratšiu ako 10 dní.

2) Správca v inzeráte o. i. zverejní:

a) adresu sídla kancelárie správcu,

b) e-mailovú adresa pre poskytovanie informácií o ponukovom konaní záujemcom,

c) úradné hodiny správcu.

3) Záujemca predloží ponuku s označením predmetu kúpy na adresu správcu v zalepenej obálke s označením: „KONKURZ 37K/63/2019 - Neotvárať“. Každý záujemca môže do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku.

4) Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni, do kedy bude možné podať ponuku, a to za prítomnosti minimálne jedného svedka.

5) Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do 10 dní od otvárania obálok.

6) Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.

7) Ponuka musí obsahovať:

a) označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),

b) označenie predmetu kúpy,

c) návrh kúpnej ceny ,

d) výpis z obchodného registra záujemcu nie starší ako 30 dní, ak je záujemca zapísaný v obchodnom registri.

8) Správca vyhodnotí predložené ponuky najneskôr do 10 dní od otvárania obálok a svoje rozhodnutie oznámi každému záujemcovi písomne (listinne alebo elektronicky). Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pričom:

a) v I. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku,

b) v II. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 75% súpisovej hodnoty majetku,

c) v III. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku.

d) V IV. kole za najvyššiu ponúkanú cenu.

9) Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk orgánu príslušnému na udelenie záväzného pokynu písomne, minimálne 2 pracovné dni pred vyhodnotením ponúk a umožní zástupcovi príslušného orgánu účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk (vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v pracovný deň v čase medzi 8:00 a 14:00 hod.),

10) Správca písomne oznámi vybratého záujemcu príslušnému orgánu do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.

11) Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania až po úplnom zaplatení ponúkanej kúpnej ceny.

12) Na uzatvorenie kúpnej zmluvy s osobou podľa § 83 ods. 1 písm. e) ZKR si správca vyžiada záväzný pokyn príslušného orgánu s tým, že predloží konkrétnu ponuku príslušnému orgánu na posúdenie, so správou o priebehu speňažovania.

13) Ostatné podmienky ponukového konania je správca oprávnený určiť sám, a to v súlade so ZKR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 37K/63/2019
 • ICS 1119214887
 • Vydal JUDr. Lea Gubová
 • Vydal FN sudkyňa