Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1001443

DIAMON, s.r.o.

 • Konanie č. 1001443
 • Vydaný 28.8.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 171 z roku 2020 4.9.2020
 • Úpadca DIAMON, s.r.o.
  IČO: 36478628
  Scherffelova 53/3017
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DIAMON, s.r.o., so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto

Rozhodnutie

I. povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: DIAMON, s.r.o., so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad 058 01, IČO: 36 478 628,

II. ustanovuje správcu: : JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad,

III. vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 2R/1/2020,

IV. z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),

V. u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí hlavného insolvenčného konania známych veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).

VI. u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;

b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;

c) prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku dlžníka zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;

d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;

e) vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského záväzku dlžníka;

f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;

g) vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;

h) vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;

i) akékoľvek plnenie peňažného záväzku zo strany dlžníka v hodnote prevyšujúcej 7.000,- Eur alebo viacerých peňažných záväzkov dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 14.000,- Eur v priebehu šiestich mesiacov;

j) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 14.000,- Eur;

k) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka držať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch mesiacov;

l) pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s dlžníkom;

m) pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s dlžníkom v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času ale mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči dlžníkovi po skončení pracovného pomeru;

n) vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych úkonov, na základe ktorých by dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanovených zákonom;

o) plnenie peňažných záväzkov dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;

p) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;

q) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;

r) uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok, ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej správcom, zo strany dlžníka podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku alebo uznania nároku vykonaného pred súdom o určenie popretej pohľadávky;

VII. p o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ZKR),

VIII. u k l a d á správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).

Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2R/1/2020
 • ICS 8120208215
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca