Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 993389

BRAND FOOD INVEST s.r.o.

 • Konanie č. 993389
 • Vydaný 12.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca BRAND FOOD INVEST s.r.o.
  IČO: 46598421
  Popradská 56
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: BRAND FOOD INVEST s.r.o., so sídlom: Popradská 56, 040 01 Košice, IČO: 46 598 421, o výmene správcu podstaty, takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie: Hrnčiarska 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S971.

Ustanovuje nového správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/5/2018
 • ICS 7118202459
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Vydal FN sudca