Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 992994

BARAVIN s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 992994
 • Vydaný 8.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca BARAVIN s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36200417
  č. 5
  07632   Veľká Bara
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti dlžníkovi: BARAVIN s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Veľká Bara č. 5, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 200 417 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 23.09.2020:

- doložil návrh na vyhlásenie konkurzu s úradne osvedčeným podpisom povereného zamestnanca;

- doložil poverenie udelené JUDr. Martinovi Petrovi, LL.M. s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa;

- doložil listinný dôkaz - písomnú výzvu jedného z veriteľov na zaplatenie peňažného záväzku, s plnením ktorého je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní; a to spolu s listinným dôkazom preukazujúcim doručovanie tejto výzvy dlžníkovi;

- doložil listinný dôkaz - originál alebo osvedčenú fotokópiu vykonateľného rozhodnutia Daňového úradu Košice zo dňa 07.06.2012 pod č. 9813401/5/3329/2012/Tre vrátane originálu alebo osvedčenej fotokópie Zmluvy o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2/2019 zo dňa 21.11.2019 vrátane neoddeliteľnej súčasti podľa jej článku VII bod 5.

V súlade s ust. § 82l zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyššie uvedené listinné dôkazy predložte k sp. zn.: 32K/7/2020 vo vyššie stanovenej lehote výlučne v listinnej podobe v dvoch rovnopisoch; návrh na vyhlásenie konkurzu a poverenie predložte súdu v rovnakej lehote k sp. zn.: 32K/7/2020 hoci aj v elektronickej podobe, avšak za súčasného splnenia podmienok podľa ust. § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka alebo podľa ust. § 35 ods. 1 a 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu (§ 14 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 32K/7/2020
 • ICS 7120210402
 • Vydal JUDr. Slávka Garančovská
 • Vydal FN sudkyňa