Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1011708

LEKÁREŇ U SPASITEĽA, spol. s r.o.

 • Konanie č. 1011708
 • Vydaný 12.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca LEKÁREŇ U SPASITEĽA, spol. s r.o.
  IČO: 31694225
  Hollého 3
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LEKÁREŇ U SPASITEĽA, spol. s r.o., so sídlom Hollého 3, Prešov 080 01, IČO: 31 694 225, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: LEKÁREŇ U SPASITEĽA, spol. s r.o., so sídlom Hollého 3, Prešov 080 01, IČO: 31 694 225 zastavuje.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/10/2020
 • ICS 8120208827
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca