Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1063859

Centrum kultúry MARTIN, n. o.

 • Konanie č. 1063859
 • Vydaný 9.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2020 16.10.2020
 • Úpadca Centrum kultúry MARTIN, n. o.
  IČO: 37983555
  S. H. Vajanského 1
  03649   Martin
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: Centrum kultúry MARTIN, n. o., S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 37 983 555, v časti o návrhu predbežného správcu na priznanie paušálnej náhrady výdavkov, takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a predbežnému správcovi: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu: S1436, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1. 500 eur.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť predbežnému správcovi: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu: S1436, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500 eur z preddavku zloženého dlžníkom na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.01.2020, vedeného pod položkou registra 2, rok 2020, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 9K/1/2020
 • ICS 5120201406
 • Vydal Mgr. Antónia Ďuranová
 • Vydal FN sudca