Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1026426

NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO

 • Konanie č. 1026426
 • Vydaný 7.1.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2021 13.1.2021
 • Úpadca NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO
  IČO: 36477494
  Popradská 17/670
  06401   Stará Ľubovňa
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár, Notársky úrad so sídlom Čsl. Armády 597, 963 01 Krupina, IČO: 42 311 161, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494, o návrhu: Tradičné družstvo, so sídlom J. Kráľa 21, Zvolen 960 01, IČO: 52 945 715, na jeho pristúpenie do konkurzného konania, takto

Rozhodnutie

p r i p ú š ť a, aby do konkurzného konania dlžníka: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494 pristúpil veriteľ Tradičné družstvo, so sídlom J. Kráľa 21, Zvolen 960 01, IČO: 52 945 715.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/17/2020
 • ICS 8120212400
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca