Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1078726

ARCER s.r.o.

 • Konanie č. 1078726
 • Vydaný 4.1.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2021 13.1.2021
 • Úpadca ARCER s.r.o.
  IČO: 47590599
  Vysoká nad Kysucou č. 148
  02355   Vysoká nad Kysucou
 • Navrhovatelia ARCER s.r.o.
  IČO: 47590599
  Vysoká nad Kysucou č. 148
  02355   Vysoká nad Kysucou
 • Elena Fioleková, Ing.
  Mudroňova 43
  03601   Martin
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARCER s.r.o., so sídlom Vysoká nad Kysucou 148, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 47 590 599, správcom ktorého je Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením položiek zo súpisu, takto

Rozhodnutie

Správcovi udeľuje súhlas na vylúčenie nasledovného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č.: 169/2016 zo dňa 02.09.2016, pod položkou K020188 a to pohľadávok voči spoločnosti Redizon s.r.o. v likvidácii (pod poradovým číslom 5 až 8):

- Peňažná pohľadávka: Celková suma 2.882,00 eur-; dlžník: Redizon s.r.o., so sídlom Čierne 1190, 023 13 Čierne, IČO: 47 769 599; právny dôvod vzniku: OPF2020140001; spisová hodnota majetku: 2.8882,00 eur; dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. §67 ods. 1 ZKR; deň zapísania majetku: 22.8.2016,

- Peňažná pohľadávka: Celková suma 4.200,00 eur-; dlžník: Redizon s.r.o., so sídlom Čierne 1190, 023 13 Čierne; IČO: 47 769 599; právny dôvod vzniku: OF04102014; spisová hodnota majetku: 4.200,00 eur; dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. §67 ods. 1 ZKR; deň zapísania majetku: 22.8.2016,

- Peňažná pohľadávka: Celková suma 1.800,00 eur-; dlžník: Redizon s.r.o., so sídlom Čierne 1190, 023 13 Čierne; IČO: 47 769 599; právny dôvod vzniku: OPF2020140004; spisová hodnota majetku: 1.800,00 eur; dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. §67 ods. 1 ZKR; deň zapísania majetku: 22.8.2016,

- Peňažná pohľadávka: Celková suma 7.605,00 eur-; dlžník: Redizon s.r.o., so sídlom Čierne 1190, 023 13 Čierne; IČO: 47 769 599; právny dôvod vzniku: OF06112014; spisová hodnota majetku: 7.605,00 eur; dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. §67 ods. 1 ZKR; deň zapísania majetku: 22.8.2016.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/3/2016
 • ICS 5116205375
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN sudca