Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 773950

CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s.r.o.

 • Navrhovatelia CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s.r.o.
  IČO: 35829214
  Budatínska 35
  85106   Bratislava
 • Dušan Ing. Dušan Kubica - ERP, Ing.
  J.Bottu 980/4
  95701   Bánovce nad Bebravou
 • Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s
  Dunajská 48
  81108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na úpadcu: CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom Budatínska 35, 851 06 Bratislava, IČO: 35 829 214, správcom ktorého je : Slovenská správcovská reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: Pluhová 2, 831 03 Bratislava, zn. správcu: S 1240, IČO: 44 088 833 o návrhu správcu zrušenie konkurzu takto

Rozhodnutie

I. Súd konkurz na majetok úpadcu: CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom Budatínska 35, 851 06 Bratislava, IČO: 35 829 214, správcom ktorého je Slovenská správcovská reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: Pluhová 2, 831 03 Bratislava, zn. správcu: S 1240, IČO: 44 088 833 , zrušuje pre nedostatok majetku.

II. Súd správcovi : Slovenská správcovská reštrukturalizačná, k.s., so sídlom: Pluhová 2, 831 03 Bratislava, zn. správcu: S 1240 odmenu a náhradu výdavkov nepriznáva.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa § 125 CSP) na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/3/2010
 • ICS 1110202227
 • Vydal JUDr. Lea Gubová
 • Vydal FN sudkyňa