Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 856520

Family Tarcsi

 • Konanie č. 856520
 • Vydaný 16.02.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 36 z roku 2021 23.2.2021
 • Úpadca Family Tarcsi
  IČO: 44324057
  Táborská 3211/2B
  93201   Veľký Meder
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o., so sídlom Táborská 3211/2B, Veľký Meder 932 01, IČO: 44 324 057, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 22478/T, správcom ktorého je JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 41 396 197, značka správcu: S1772, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a s a JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 41 396 197, značka správcu: S1772 z funkcie správcu úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o., so sídlom Táborská 3211/2B, Veľký Meder 932 01, IČO: 44 324 057

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/18/2015
 • ICS 2115213064
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca