Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 856563

TEMPOREX

 • Konanie č. 856563
 • Vydaný 16.02.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 36 z roku 2021 23.2.2021
 • Úpadca TEMPOREX
  IČO: 45842329
  Karpatská 4491/1
  92101   Banka
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TEMPOREX, s r.o., so sídlom Karpatská 4491/1, 921 01 Banka, IČO: 45 842 329, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26187/T, takto

Rozhodnutie

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: TEMPOREX, s r.o., so sídlom Karpatská 4491/1, 921 01 Banka, IČO: 45 842 329, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26187/T.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/2/2021
 • ICS 2121200785
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca