Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1173703

ALFA BUILD s.r.o.

 • Konanie č. 1173703
 • Vydaný 31.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca ALFA BUILD s.r.o.
  IČO: 47471999
  Andovská 3147/92
  94002   Nové Zámky
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALFA BUILD s.r.o. so sídlom Andovská 3147/92, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 471 999, ktorého správcom je JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, o určení paušálnej odmeny odvolaného správcu, takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a odvolanému správcovi Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu v sume 2 300,00 eur.

Poučenie

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.

Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 29K/4/2020
 • ICS 4120210275
 • Vydal Mgr. Nikoleta Šimáková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník