Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1173756

Dunajškrob Starch, a.s.

 • Konanie č. 1173756
 • Vydaný 31.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca Dunajškrob Starch, a.s.
  IČO: 35958511
  Komenského 74
  94301   Štúrovo
Druh
Oznam
Oznam

OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Dunajškrob Starch, a. s., so sídlom Štúrovo, Komenského č. 74, IČO: 35958511, ktorého správcom je JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Nitra, Školská č. 3, uznesením č. k. 27K/2/2016 - 447 zo dňa 08.03.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27K/2/2016 - 226 zo dňa 16.03.2016 na majetok úpadcu: Dunajškrob Starch, a. s., so sídlom Štúrovo, Komenského č. 74, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2021.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/2/2016
 • ICS 4116202273
 • Vydal JUDr. Renáta Šišková
 • Vydal FN sudca