Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1173735

SILVER SPED, s.r.o.

 • Konanie č. 1173735
 • Vydaný 31.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca SILVER SPED, s.r.o.
  IČO: 36357570
  Letná 90/24
  94901   Komárno
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SILVER SPED, s.r.o., so sídlom Komárno, Letná č. 90/24, IČO: 36 357 570, ktorého správcom je Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Nitra, Mostná č. 62, uznesením č. k. 27K/9/2018 - 221 zo dňa 24.02.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27K/9/2018 - 98 zo dňa 15.02.2019 na majetok úpadcu: SILVER SPED, s.r.o., so sídlom Komárno, Letná č. 90/24, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2021.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27K/9/2018
 • ICS 4118212446
 • Vydal JUDr. Renáta Šišková
 • Vydal FN sudca