Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1040132

SH TRADE, s.r.o. Košice

 • Konanie č. 1040132
 • Vydaný 31.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca SH TRADE, s.r.o. Košice
  IČO: 31712673
  Rhodyho 14
  08501   Bardejov
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SH TRADE, s. r. o., Košice v konkurze, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice o návrhu Csoda Transz Korlátolt Felelősségű Társaság, Puskás Tivadar út 14. C/C. ép., 2040 Budaörs, Cg. 13-09-200099, právne zast.: JUDr. Juraj Špirko, advokát, Nerudova 6, 040 01 Košice na vstup do konkurzného konania úpadcu uznesením 1K/31/2012-3373 zo dňa 26.02.2021 pripustil vstup Csoda Transz Korlátolt Felelősségű Társaság, Puskás Tivadar út 14. C/C. ép., 2040 Budaörs, Cg. 13-09-200099 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu SH TRADE, s. r. o., Košice v konkurze, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, namiesto pôvodného veriteľa BIO NATURA s.r.o., so sídlom Diamantová 1, 040 11 Košice, IČO: 45 986 924 v celkovom rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 1 736 673,53 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2021

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/31/2012
 • ICS 8112224592
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca