Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1040259

CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o.

 • Konanie č. 1040259
 • Vydaný 31.3.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o.
  IČO: 36504025
  Družstevná 734
  08501   Bardejov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o., so sídlom Družstevná 734, 085 01 Bardejov, IČO: 36 504 025 o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu , takto

Rozhodnutie

priznáva RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041 za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 29.09.2020 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu, položka 19/2020.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2020
 • ICS 8120211272
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca