Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 861776

SK-FIGHTER

 • Konanie č. 861776
 • Vydaný 30.03.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca SK-FIGHTER
  IČO: 46464395
  Bučuháza 13
  93101   Šamorín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SK-FIGHTER s.r.o., so sídlom, 931 01 Šamorín - Bučuháza 13, IČO: 46 464 395, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 29124/T, takto

Rozhodnutie

I. V y z ý v a dlžníka: SK-FIGHTER s.r.o., so sídlom, 931 01 Šamorín - Bučuháza 13, IČO: 46 464 395, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.

II. V y z ý v a dlžníka: SK-FIGHTER s.r.o., so sídlom, 931 01 Šamorín - Bučuháza 13, IČO: 46 464 395, aby predložil:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.

III. V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

IV. P o u č u j e dlžníka, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.

V. P o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/6/2021
 • ICS 2121201434
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca