Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 861905

GROW

 • Konanie č. 861905
 • Vydaný 30.03.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca GROW
  IČO: 31412700
  92583   Žihárec 280
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: GROW a.s, IČO: 31 412 700, 925 83 Žihárec 280, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vložka č. 10353/T, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138, uznesením č.k.: 39K/7/2007 - 557 zo dňa 1.03.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 10.03.2021, zrušil konkurz pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2021.

V Trnave, dňa 30.03.2021

Mgr. Daniela Škultétyová

vyššia súdna úradníčka

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 39K/7/2007
 • ICS 2107218988
 • Vydal Mgr. Daniela Škultétyová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník