Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 861906

JOOP

 • Konanie č. 861906
 • Vydaný 30.03.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2021 8.4.2021
 • Úpadca JOOP
  IČO: 36234303
  Staničná 16
  90851   Holíč
 • Navrhovatelia JOOP
  IČO: 36234303
  Staničná 16
  90851   Holíč
 • Slovenská konsolidačná
  Cintorínska 21
  81499   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: JOOP, s.r.o., IČO: 36 234 303, Staničná 16, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: 11724/T, správcom ktorého je JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, značka správcu S1256, uznesením č.k.: 31K/8/2010 - 332 zo dňa 1.03.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 10.03.2021, zrušil konkurz pre nedostatok majetku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2021.

V Trnave, dňa 30.03.2021

Mgr. Daniela Škultétyová

vyššia súdna úradníčka

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 31K/8/2010
 • ICS 2110203691
 • Vydal Mgr. Daniela Škultétyová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník